تبلیغات
امید ناامیدی های من - مطالب خواص سوره های قرآن

40 شب متوالی برای رسیدن به حاجات عظیم و مشروعه خوانده شود ، حتما برآورده میشود.انشاءالله

و اگر یک شب فراموش شد دوباره باید از ابتدا شروع شود.

-در 6 آیه آخر اسماء اعظم خداوند است.

-همه چیز از بهشت و دوزخ و عرش بر او صلوات فرستند و برایش استغفار طلب کنند.

- و اگر شخص تلاوت کننده در آن روز یا شب بمیرد ،شهید مرده است.

(چندین سال پیش از کسانی این خاصییت سوره مبارکه حشر رو شنیده بودم و فکر میکردم خیلی راحته تلاوت این سوره و بعد از 40 روز هرچی بخوام خدا بم میده اما راستش بارها تلاش کردم اما موفق نمیشدم

اما به فضل و عنایت خدا تا این لحظه چندین بار موفق به این شدم که 40 شب متوالی این سوره رو تلاوت کنم

و این رو فقط به برکت آشتی کردنم با خدا میدونم)

 درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حا فظه
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 05:19 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

3روز وقت طلوع آفتاب به سجده رود و 3مرتبه بخواند و در (فالهما) حاجت خود را در دل بگذراند تا 3 روز به همین روال خوانده شود .ان شاءالله در همان ساعت برآورده شود

و باید از 4شنبه شروع و جمعه ختم نمایید.

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

40 مرتبه و بدون تکلم با کسی،رو به قبله،با طهارت و وضو،در ایام متبرکه مثل: شب جمعه به هر نیتی خوانده شود ان شاءالله برآورده است .

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

10 بار بعد از نماز صبح بخواند قدرت حق را مشاهده کند و برای وسعت رزق و برای هر حاجتی 360 مرتبه بخواند برآورده شود و هر کس مداومت کند بر تلاوت این سوره از آنجایی که گمان ندارد بر او رزق رسد.

گوئی در راه خدا جهاد کردن – بخشوده شدن گناهان – پداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان – در امان ماندن انبار از آفت و دزد – همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت – درمان لرزه های اعضای بدن – در پناه خداوند بودن- حفظ اموال – افزایش برکت انبار غقله
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 05:09 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

هر کس بامداد روز جمعه بعد از نماز صبح قبل از طلوع آفتاب 10 بار بخواند و 100 مرتبه صلوات بفرستد بدین گونه:

(اللهم صل علی النبی الاُمیِ محمدو اله و سّلم)

هر مرادی داشته باشد برآورده شود .ان شاءالله

رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 05:03 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

- هر جا رود همراه ببرد باعث فتح و نصرت

-چیزی گم کرده باشد تا 10 روز 1مرتبه بخواند پیدا شود

-ناسازگاری بین زن و شوهر به شربت بخواند و بیاشامد

-کسی که قرض دارد بعد از هر نماز 1 مرتبه بخواند

-درد اندام دارد بخواند بر روغن بادام تلخ و بمالد ( خودم انجام دادم)

-اگر  تنگ روزی تا 40 روز ، روزی 1مرتبه وسعت یابد

-کسی را سحر کرده باشند روز 1شنبه بنویسد سوره را و شخص مسحور بخورد،رفع شود

-برای کارهای بزرگ:11مرتبه در 11 روز بعد از نماز صبح بخواند.و در هر روز 11 مرتبه این دعا را بخواند:

یا مسبب سبب،یا مفتح فتح،یا مفّرج فرج،یا مدبّر بریا یا مسّهل سهل یا میسر یسر،یا متمّم تّم برحمتک یا ارحم الراحمین

زندگی پاک و نیکو در د نیا – مرگ راحت و خوب - رسین به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب دیدن پیامبر علیه السلام –رفع بیماری سختی های دنیا وآخرت- اعطای حسنات
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

هر کس رزق خواهد از جاییکه گمان ندارد، و دلها بر او نرم گردد و بر دشمنان غالب گردد در وقت طاوع فجر 1 مرتبه

( یعنی وقتی که سپیده زده،قبا طلوع آفتاب)

پاداش در آن دنیا ثواب مهاجرین وانصار را یافتن –شنیدن پاسخ مثبت در خواستگاری-ایجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خاسته ها-خواستگار یافتن دختر –آسان شدن ازدواج
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 04:47 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

مدت 7 روز بعد از نماز صبح 100 مرتبه ،بدون تکلم با کسی با خضوع و خشوع رو به قبله تلاوت شود، هنوز 7 روز تمام نشده حاجت برآورده میشه

(این رو خودم امتحان کردم و روز ششم حاجت گرفتم و هنوزم میگم معجزه کرد. بشرطی که واقعا خالصانه و صادقانه از ته قلبت از خدا بخوای.التماس دعا)

بخشوده شدن گناهان پنجاه سال –اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند-در امان بودن از بدیهای مردم-رفع بیماری شر و زور –پذیرفته شدن توبه –حفاظت از او –گناه نکردن –همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات وانجیل و زبور بودن –در امان بودن مال و ثروت –دور شدن فقر از خانه –تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است –نجات از عذاب دوزخ خدا دوستار او خواهد بود –حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن –تسکین درد شکم –اعطای پاداش –پیروزی بر دشمنان
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

مژده

به تمام کسانی که به دنبال استفاده از خواص سوره های قرآنی برای حل مشکلات زندگی خود هستند

از قلب قرآن شروع می کنم یس ،مداومت به این سوره شما را با عجایب جهان وخلقت آگاه می کند .

سوره یس :

ازحضرت رسول الله علیه وآله منقولست :

هرکه سوره یاسین را بخواند بواسطه رضای خدای عزوجل ،خدا به او اجری می دهدچنانکه گویاخوانده قرآن کریم را دوازده نوبت

2)وهربیمار که خوانده شود نزد او سوره یاسین ،نازل می شود به

عددوهر حرفی ازآن ده فرشته پیش اوصف میزند وجهت اواستغفار می کنند ودرقبض روح اوحاضرند ومشایعت جنازه اومی کنند ونماز براو می کنند ودر عقب دفن اوحاضرند

3)وهربیماری که بخواند این سوره را درسکرات مرگ  یا اینکه درنزد اوبخوانند می اید رضوان خازن بهشت با یک شربت ازآب بهشت وبه او می دهد پس اومی آشامد ومیمیرد  سیراب ومبعوث می شود سیراب ومحتاج نمیشود اوبه حوضی ازحوض های پیغمبران تا وقتی که داخل بهشت می شود

ومنقول است که سوره یس بصاحبش می رساند خیردنیا وآخرت را ودفع می کنند ازاو بلای دنیا وهول های آخرت را دفع میکند هرشری را و روامی کند جهت اوهرحاجتی را

وهرکه بخواند این سوره رابرابر بیست حج است برای او وهرکه بشنود جهت اوباشد هزارنور و هزاریقین وهزار برکت وهزار رحمت واز او بیرون می آورد هرکوفتی را

ازحضرت رسول الله علیه وآله منقولست:

هرکه درقبرستان دراید وسوره یس رابخواند خدای عزوجل عذاب اموات را تخفیف دهد وجهت اوباشد به عدد ایشان حسنات

وازحضرت امام صادق علیه السلام منقولست :

هرکه سوره یس رادر روز بخواند مرزوق ومحفوظ است تا شب وهرکه پیش ازخواب درشب بخواند موکل سازد خدای عزوجل بر اوهزار فرشته که حفظ کنند اورا از هرشرشیطان رجیم واز هرآفتی واگربمیرد درآنروز خدای تعالی اورا داخل بهشت سازد

 

 

ودرآخر برای هر مشکلی یس بخوانید چراکه بزرگان اسلام انرا قلب قرآن می دانند

 

نحوه تلاوت: هر حاجتی که داری به نیت قضاء حاجت وضو گرفته 100 مرتبه صلوات و در 3 نوبت حاجت خود را بگوید: امام مبین-فلک یسبحون-سلام قولا من رب الرحیم و چون به این آیه رسد 34 مرتبه یا 14 و یا 7 مرتبه تکرار کند و چون تمام شد سوره گوید:

(سبحان المفرج عن کل محزون سبحان المخلص عن کل مشحون سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان العالم عن کل مکنون سبحان من جعل خزاءنه بین الکاف و النون سبحان من اذا اراد شیاء ان یقول له کن فیکون.سبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون)

و بعد بگوید: اللهم افتح لی ابواب رحمتک و ابواب خزاءنک بحق سوره یس و بفضلک کرمک یا ارحم الراحمین

سپس 100 مرتبه گوید( مُفَرجَ الهم) و گفته اند در آیه( جمیع لدینا محضرون )حاجت خود را به حق تعالی گوید و قدرت حق را مشاهده کند

افزایش رزق وروزی حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها - ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ایستادن درکنار پیامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد ن- همنشینی با پیامبر(ص)-اعطای حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهی و ویرانی و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفیف وحشت قبر –آمرزش وخشنودی خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقویت حافظه-پیروزی در مناظرات – مصونیت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدیاد شیر در زنان
طبقه بندی: خواص سوره های قرآن،

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 04:27 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.